قرارداد تماس

با‌ تایید این رضایتنامه شما موافقت می کنید که از اطلاعات شما‌ جهت ارسال تبلیغات و آفر‌های‌ ویژه استفاده‌شود. این‌ موافقت ‌شامل ‌تمامی‌ وسایل الکترونیکی و‌کانال‌ های ارتباطی از‌ قبیل تلفن، اس‌ام‌اس، ایمیل و‌سایر موارد با هدف فروش، بازاریابی، و تحقیق بازار‌ می باشد. این توافق به شرکت ایمار‌ ترکیه و شرکت های زیر‌مجموعه آن اجازه می دهد تا بتوانند‌ جهت اهداف ذکر‌شده در بالا این اطلاعات را جمع آوری، نگهداری، استفاده، و همچنین انتقال این اطلاعات به همکاران تجاری خود را داشته باشند.